söndag, april 02, 2017

Vi i F! tar fajten mot mobbning och diskriminering


Insändare i Östra Småland den 3 april 2017
Feministiskt initiativ strävar efter ett samhälle där människor känner sig fria och har makt att påverka sina egna liv och sina arbetsplatser. Så ser samhället inte ut idag. Könsmaktsordning, rasism, otillgänglighet och andra maktstrukturer skapar förhållanden som leder till att människor diskrimineras i både arbetslivet och på fritiden. Kvinnor drabbas ofta av otrygga anställningar, brist på inflytande och löper också störst risk att utsättas för våld och hot. Mannen som norm för den förvärvsarbetande människan skapar förhållanden som leder till att kvinnor diskrimineras. Det finns också en etnisk diskriminering på arbetsmarknaden där människor som tillskrivs utländsk bakgrund får lågbetalda jobb med dålig arbetsmiljö, om de överhuvudtaget får någon anställning. Det sker dagligen en positiv särbehandling av människor som betraktas som svenskar för att de har tillräckligt ljus hud- och hårfärg, har svenskt namn och talar svenska utan brytning. Personer med funktionsnedsättning diskrimineras både genom aktiv uteslutning i rekryteringsprocesser och genom otillgänglighet. De drabbas ofta av otrygga anställningar, brist på utvecklingsmöjligheter och brist på inflytande över jobbet. Trots forskning som visar på en omfattande diskriminering på arbetsmarknaden har antalet fällande domar varit ytterst få. Detta visar att diskrimineringslagstiftningen i sig inte är tillräcklig för att åtgärda det stora problemet. För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste krafttag riktas mot dem som diskriminerar. Feministiskt initiativ nöjer sig inte med mindre!
Krafttag måste också tas för att alla ska ha likvärdiga möjligheter att engagera sig i samhälls- och föreningslivet. Vi ser att samma diskriminering pågår där. Det är den vite, något grånade äldre mannen med makt som backas upp av sin omgivning och gräsrötterna som tystas ner om de vill påkalla uppmärksamhet i någon fråga som uppenbarligen är känslig för den som sitter i toppen. Engagemang i samhälleliga frågor ska uppmuntras och inte förtryckas. Strategin att slicka uppåt och sparka nedåt hör inte hemma i demokratiska sammanhang.
Det leder oss vidare till ett område vars existens i den egna närmiljön ingen gärna vill diskutera, nämligen rena kränkningar och mobbning. Alla i ett välfärdssamhälle värt namnet ska ha rätt till en tillvaro fri från våld och trakasserier. Dagens arbetsmiljölagstiftning skyddar dock inte mobbade individer fullt ut och måste därför stärkas. Kunskapen kring vuxenmobbning måste utvecklas och adekvata metoder för rehabilitering, information och förebyggande arbete tas fram. Tillskapandet av ett kunskaps- och resurscentrum för vuxna som utsatts för kränkande särbehandling av andra vuxna är ett minimikrav. Är det månne så att anledningen till att ett sådant inte redan finns är att de som innehar makten att tillskapa det inte vågar?
Vi i Feministiskt initiativ vågar. INGEN ska bli mobbad, kränkt och diskriminerad för att andra ska bibehålla sina höga positioner. Vi tar fajten mot mobbarna både på arbetsplatserna och i samhället i övrigt!
Birgitta Axelsson Edström
Talesperson Feministiskt initiativ Kalmar län


Inga kommentarer: