torsdag, oktober 24, 2013

Lagstiftningen behöver skärpas!

Äldre är en grupp i samhället som i många avseenden är mer sårbara för våld och övergrepp än andra. Skilda undersökningar visar att så stor andel som 16-20 procent av de äldre kvinnorna har utsatts för någon form av våld efter att de fyllt 65 år. Det är skrämmande siffror, men de borde kunna minska om vi hade ett fungerande regelverk som satte utsatta äldres bästa i fokus.

Sverige saknar nämligen i dag lagstiftning som gör medarbetare inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och socialtjänsten skyldiga att anmäla vid misstanke om fysiskt eller psykiskt våld mot äldre i nära relationer. En hemtjänstmedarbetare som fattar misstanke om våld i ett hem mellan två äldre har varken skyldighet eller stöd i lagen att agera. I socialtjänstlagen finns en stark reglering att rapportera om misstanken gäller våld mot barn. Liknande lagstöd borde finnas för våld i nära relationer mellan äldre. Idag krävs samtycke för anmälan, något som istället för att stödja och hjälpa den som är utsatt kan leda till motsatsen. Det förstår de flesta. 

Många svenska kommuner bedriver ett eget arbete för att bli bättre på att identifiera och agera om misstankar finns. Den överenskommelse som har upprättats i Kalmar mellan socialnämnden och omsorgsnämnden är ett exempel på ett sådant. En ny lagstiftning skulle dock medföra ett bättre rättsskydd för en utsatt grupp. Det är en fråga som regeringen borde ta initiativ till. Dagens regelverk gör stödarbetet för utsatta äldre svårhanterligt och svagt. OM personal fattar misstankar om våld och ser tecken på att det förekommer, visst är det då rimligt att den utsatta får hjälp och den anställde ges möjlighet att agera?

(Protokollsanteckning med anledning av ett ärende vid gårdagens möte i omsorgsnämnden)

Inga kommentarer: