tisdag, augusti 08, 2017

Öppen Kyrka inför valet 17 september

Vi i Öppen Kyrka - En kyrka för alla ställer upp i kyrkovalet till alla tre nivåerna. Idag har vi lämnat lite information till det lokala pastoratet så att det ska framgå vad vi vill. Det är ju rimligt att nomineringsgrupperna som ställer upp i valet har ett tydligt program så att väljarna vet vad man kan vänta sig av respektive grupp. Vi är tacksamma för den hjälp pastoratet ger oss att sprida våra idéer. Hoppas nu att kyrkans medlemmar verkligen röstar!

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla vill värna om Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka där alla är välkomna, delaktighet ses som värdefull och beslut fattas med frimodighet inför framtiden. ÖPPEN KYRKA står helt fri från de allmänpolitiska partierna. Läs gärna mer på vår hemsida här.


ÖPPEN KYRKA vill att Svenska kyrkan i Kalmar skall vara:
ENGAGERANDE

 • Föra ut evangeliet på sådant sätt att människor upplever att Gud kommer oss alla till mötes och delar vår vardag.
 • Låta alla intresserade bidra till församlingens arbete.
 • Ta barns och ungdomars perspektiv på särskilt allvar.
 • Visa frimodighet och framtidstro och ta tillvara den stora tillgång det är att Svenska kyrkan har så många medlemmar och inrymmer så stor mångfald.


GUDSTJÄNSTFIRANDE
 • Fira gudstjänst så att människor blir berörda och inte känner sig främmande.
 • Använda både nya och gamla uttrycksformer.
 • Engagera fler lekmän i gudstjänsterna.


FÖRÄNDRINGSVILLIG

 • Uttrycka tron på nya sätt och samtidigt vårda levande traditioner.
 • Tolka Bibeln in i vår tid för vår tids människor.
 • Ha balans mellan könen bland alla anställningskategorier.
 • Sikta på barnens och barnbarnens kyrka och inte fastna i fädernas kyrka.

EN FOLKKYRKA
 • Vara demokratisk och se direkta val som en tillgång.
 • Viga par av såväl samma som olika kön.
 • Vara lätt tillgänglig för alla som efterfrågar kyrkans tjänster.

DIAKONAL
 • Ge människor möjlighet att tjäna varandra.
 • Vara en engagerad röst i samhällsdebatten.
 • Ingripa där det finns mänsklig nöd.
 • Arbeta mot fattigdom och för social rättvisa både hemma och globalt.

TROVÄRDIG OCH SOLIDARISK
 • Driva opinion för en hållbar samhällsutveckling och vara en föregångare i miljöarbetet.
 • Bemöta varje människa med kärlek och aktning och motverka alla former av diskriminering.
 • Verka för en human flyktingpolitik.
 • Arbeta för fred, mänskliga rättigheter och goda livsvillkor för alla.


ÖPPEN FÖR DISKUSSION OCH MÅNGFALD • Ta vara på mångfald liksom på egen tradition i Svenska kyrkan.
 • Öppet diskutera vetenskapliga, interreligiösa och ekumeniska frågor.
 • Vara öppen för alla som söker, tvivlar eller tror.

Inga kommentarer: