torsdag, augusti 17, 2017

ÖKA: Ett tydligt alternativ i kyrkovalet


Insändare i Östra Småland 18 augusti 2017
Kyrkovalet närmar sig. Vi noterar att flera nomineringsgrupper har börjat delta i det offentliga samtalet, och det är positivt. En respektfull debatt bidrar till att skapa intresse för ett annars ganska bortglömt val. Det låga valdeltagandet är bekymmersamt då det gör att legitimiteten sjunker. Vi som är engagerade förtroendevalda, kandidater och nomineringsgrupper bör hjälpas åt för att öka andelen röstande. En väg är just att tala om vilka frågor vi tänker att driva framöver.
I kyrkovalet deltar politiska partier, grupper med viss anknytning till politiska partier samt helt partipolitiskt obundna grupper. Vad de två förstnämnda står för är ganska tydligt. De tänker driva en politik i kyrkan som anknyter till partiernas rikspolitik. Vi noterar dock att det är ganska knapphändig information som lämnas från två av de större partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna. Gruppen Frimodig kyrka brukar synas då och då på insändarsidorna. Vi undrar ändå vad Frimodig kyrka egentligen tänker arbeta med under den kommande mandatperioden. Vi får nämligen främst veta att de kandidater som röstas in för Frimodig kyrka i stort sett kan driva sin egen agenda efter eget samvete. Det är inte riktigt respektfullt mot väljarna. De kan därmed inte veta vilka frågor som de medverkar till att driva eller vilka ställningstaganden som kommer att göras. Samma kritik kan i stort riktas till POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan). Det som verkar förena den gruppen till största del är motståndet mot politiska partier i kyrkan. Vi menar att det inte räcker. Man måste tala om vad man själv vill först och främst, inte bara vilja utesluta andra.
Vi i Öppen kyrka – En kyrka för alla (ÖKA) är tydligare. Hela vårt program finns att läsa på nätet. Vi vill arbeta för en öppen kyrka där alla människor är välkomna på riktigt, oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, allmänpolitisk uppfattning eller antal kyrkobesök per år. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka och vara öppen för alla som söker, tvivlar eller tror. Gudstjänsterna ska utformas så att människor blir berörda och inte känner sig främmande och därför bör kyrkan använda både nya och gamla uttrycksformer. Varje människa ska bemötas med kärlek och aktning och alla former av diskriminering ska motverkas. Det är evangelium i praktiken!
Vi vill vidare ha balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner och vill självklart att alla som arbetar i kyrkan ska ha en god arbetsmiljö. Vi vet att kvinnliga präster tyvärr fortfarande möts av motstånd och att deras prästkallelse ifrågasätts. Det måste självklart ändras. Vi vill lika självklart att präster skall kunna viga par till såväl olikkönade som samkönade äktenskap. Det här är också evangelium i praktiken!
Kyrkan ska vara en engagerad röst i samhällsdebatten och ingripa där det finns mänsklig nöd. Att kyrkan på olika nivåer arbetar mot fattigdom och för social rättvisa och är en föregångare i miljöarbetet för en hållbar framtid är naturligt. När kyrkan som en del av den världsvida kristenheten arbetar för fred, mänskliga rättigheter och goda livsvillkor för alla så är också det evangelium i praktiken.
Hur vill DU som kyrkomedlem att framtidens kyrka ska agera och fungera? DU kan påverka genom att använda din rösträtt i kyrkovalet den 17 september. Lägger du din röst på Öppen kyrka – en kyrka för alla så vet du vad du stödjer.
Birgitta Axelsson Edström och Gunnar Thorbert, kandidater för Öppen kyrka - En kyrka för alla


Inga kommentarer: