söndag, januari 25, 2015

Rättvis bostadsförmedling, nej tack...


För ganska exakt ett år sedan lämnade jag in nedanstående motion till kommunfullmäktige i Kalmar (se blå text nedan). Jag satt då som ledamot i fullmäktige och representerade Vänsterpartiet. Motionen är skriven i samråd med riksdagsgruppen och faller således direkt in i Vänsterpartiets politik. Jag vet också, efter att ha fått en hel del material från Hyresgäströrelsen under min tid i fullmäktige, att detta är en åtgärd som man efterfrågar även därifrån. Bostadssökandet i Kalmar fungerar inte på ett rimligt sätt, och utan "kontakter" får man vackert låta bli att skaffa sig en hyresbostad i kommunen. 

Det verkar dock inte bekymra politiken i Kalmar. I morgon ska fullmäktige behandla motionen, lägligt nog efter det att jag har lämnat både det sammanhanget och Vänsterpartiet. Ingen stödjer den, åtminstone inte om man ska döma efter beredningen i kommunstyrelsen. Istället för att yrka bifall till motionen så väljer man fegvägen och besvarar den genom en skrivelse där tjänstemän konstaterar att det är bra som det är. En ynka protokollsanteckning från V-representanten i kommunstyrelsen som kort sagt säger "det här är kanske egentligen bra men inget vi behöver i Kalmar" finns i beslutsunderlaget. Det är pinsamt. Problemet är ju inte att motionens förslag inte behövs. Bekymren kring bristen på hyresbostäder och den fruktlösa väntan som så många lever i kan vi matas med dagligen om vi skulle vilja. Problemen är istället två: För det första att det är jag som har skrivit motionen och för det andra att den så tydligt har en koppling till Vänsterpartiet att en sådan åtgärd inte kan komma ifråga inom majoriteten S-C-V. Så fungerar det nämligen. Fråga mig, jag vet.

Men ok, det är så här man vill ha det. Snacka om befolkningstillväxt går ju bra, men inte om en ansvarsfull bostadsförsörjning som kan ge människor utan intäkter från egen villaförsäljning i fickan möjlighet att sätta bo i Kalmar. Det är antifeministisk och orättvis politik att säga nej till detta och jag är inte förvånad, men ärligt talat, jag är återigen väldigt väldigt besviken. Kalmar behöver lite ordning och reda för att kunna bli mer rättvist, men här låter man chansen gå helt förbi.


Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet!


Kalmar lider av bostadsbrist. Ingen kan ha undgått detta faktum. Ska Kalmar öka sin attraktivitet, säkra tillväxt, locka nya invånare och få redan boende här att stanna kvar måste det vara möjligt att få tillgång till bostäder såväl snabbt som rättssäkert. Så är det inte i dag i bostadsbristens Sverige, och Kalmar följer mönstret. Otillräcklig nybyggnation, otydliga köregler och svårgenomträngliga system hindrar människor från att bosätta sig i Kalmar. Det är inte värdigt en kommun som vill utvecklas.

Bostaden är en social rättighet. Bostadspolitiken är därför en grundläggande del av den generella välfärdspolitiken. Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön ska utgå ifrån människors efterfrågan och behov, bidra till jämlika förhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning ska en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

Visst måste nybyggnation av bostäder, speciellt hyresrätter med hänsyn till Kalmars status som universitetsstad, stimuleras. Investeringskostnaderna är i dagsläget alltför höga, och de statliga subventionerna lyser till stor del med sin frånvaro. Det behövs en annan majoritet i riksdagen för att modernisera och förmänskliga bostadspolitiken på detta område.

Ett annat problemområde är dock ett kommunalt ansvar, nämligen bostadsförmedlingen.  Man ska inte behöva vara beroende av kontakter för att få en bostad, oavsett om det råder brist eller inte. Förutom att det alltså måste finnas fler bostäder, och i synnerhet hyresrätter, så måste dessa fördelas på ett rättvist, tryggt och förutsägbart sätt. För detta ändamål är bostadsförmedlingar ett bra verktyg. I dag är det bara ett fåtal kommuner som har en kommunal bostadsförmedling. Förutom att bostadsförmedlingar kan fördela bostäder på ett rättvist sätt kan de vara ett betydelsefullt instrument för boendeplanering genom att statistik på önskade bostäder avseende läge och storlek blir tillgänglig. Dessutom kan vi genom bostadsförmedling värd namnet erbjuda inflyttande och andra bostadssökande ”en väg in” istället för krångliga och svårgenomträngliga strukturer när man ska ringa runt till mängder av hyresvärdar, företag och personer vilka man omöjligen kan ha kännedom om såvida man inte redan bor i kommunen.

I 3 § bostadsförsörjningslagen framgår att inrättandet av en bostadsförmedling och regionalt samarbete är frivilligt. Enligt lagstiftningen kan regeringen, om behov föreligger, ålägga en kommun att inrätta en bostadsförmedling lokalt eller regionalt. Man kan naturligtvis diskutera huruvida frivilligheten ska tas bort eller ej. Vänsterpartiet motionerar årligen i riksdagen i detta ärende. Det viktiga i det här sammanhanget och för den här motionen är dock att Kalmar kan gå före och inrätta en bostadsförmedling värd namnet. Detta kan ske antingen i egen regi eller genom samverkan i regionen. En sådan bostadsförmedling kan genom transparenta regler förmedla de flesta såväl allmännyttiga som privata lägenheter. 

Jag föreslår därför

att Kalmar kommun utreder förutsättningar och former för kommunal bostadsförmedling,

att Kalmar kommun därefter inrättar en sådan, antingen i egen lokal regi eller i lämplig samverkan med övriga tänkbara intressenter.

Kalmar den 22 januari 2014

Birgitta Axelsson Edström (V)

Inga kommentarer: