fredag, maj 06, 2016

Alla elevers bästa i första rummet!


Debattartikel publicerad i Barometern 6 maj 2016
I Skollagens första kapitel femte paragrafen står: ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse  med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.”

De gångna veckornas rapporter kring slutna sektioner inom Kalmarsunds gymnasieförbunds skolor och olika former av antagningsprocedurer ger upphov till ganska allvarliga funderingar kring hur verksamheten uppfyller lagens mening i denna paragraf. En utredning är tillsatt, och vi förutsätter att den görs grundligt och seriöst. Ändå ställer vi oss frågan hur dessa sektioner, som inte på något sätt är ett nytt påfund, har lyckats hålla sin verksamhet hemlig fram till i förra veckan. Är det överhuvudtaget möjligt?

Eller är det så, vilket vi befarar, att kulturen med slutna sällskap fortplantar sig från samhällets, och därmed även offentliga verksamheters, topp ner till eleverna? Att den insynsskyddade verksamheten utgör en så grundläggande struktur att den inte ens behöver uppmärksammas? Att det helt enkelt är så man gör?

Ja, kanske är det så. Då är det inte konstigt att även den politiska ledningen, med dess gamla partistrukturer och partipiskor, håller tyst. Vi ser ju att tystnadskulturen regerar även denna gång. Vi andra, som värnar om en offentlig diskussion där alla kan delta, ser däremot öppenhet som nödvändig för en demokrati värd namnet.  Slutna mossiga strukturer, där en del får vara med och andra inte, utgör ett hinder för såväl samhällets som människors utveckling. Om sådana finns och fortfarande verkar år 2016 är det ett fenomen som inte är värdigt en offentligt driven skola. Vi borde kommit längre och åtminstone verkat enligt Skollagens inledning och därmed satt elevernas bästa i allra första rummet. Det borde vara varje elevs, inte bara vissas, självklara position.Birgitta Axelsson Edström

Kerstin Ljungberg

Aktiva i Feministiskt initiativ Kalmar

Inga kommentarer: