måndag, april 27, 2015

Ett litet mail till landstinget...

Jag skickade nyss detta mail till Landstinget (via Alf Jönsson, landstingsdirektör):

Mål för hälso- och sjukvården
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).
Krav på hälso- och sjukvården
2 a §Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.
Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2014:822).
(Utdrag ur Hälso- och sjukvårdslagen)

Så länge Landstinget i Kalmar län inte kan garantera att man lever upp till Hälso- och sjukvårdslagens mening om vård till alla utifrån den självklara principen ”alla människors lika värde” så kommer jag att utnyttja min självklara rätt till fritt val av vårdgivare. Därmed undanber jag mig behandling vid ortopedkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar och kommer, om och när behov uppstår, istället att vända mig till motsvarande kliniker vid sjukhusen i Oskarshamn eller Västervik. Visst kommer det att försvåra tillgängligheten för min del, men jag kan inte se att den vård som kan erbjudas i Kalmar kan garantera mig vare sig god kvalitet, respekt för min integritet eller trygghet med den behandling som ges.

Det är totalt oacceptabelt att vårdpersonals privata åsikter ska kunna utesluta behandling av patientgrupper. Det är att åsidosätta patienters oantastliga rätt till relevant behandling. Den här gången rör det bekännande kristna som utesluts från ortopedkliniken i Kalmar. Vilken är nästa grupp som nekas vård? Människor med obotliga funktionsnedsättningar?

Jag har för det mesta känt mig trygg inom vården i Kalmar, oavsett vilka bekymmer jag eller mina närmaste har behövt hjälp med. Numera finns det anledning att ifrågasätta om en sådan trygghet är aningen för naiv. Det är en smärtsam och ganska oroande utveckling, men kanske finns det någon åtgärd som Landstinget som huvudman kan vidta för att vrida utvecklingen rätt?

Hälsningar
Birgitta Axelsson Edström
Kalmar
***
Uppdatering:
Jag fick svar direkt:
Hej Birgitta
Det är en självklarhet att vi följer hälso- och sjukvårdslagen och behandla alla lika. Och vi förutsätter att så också är fallet inom landstingets alla verksamheter. Den som inte gör det ska inte verka inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Hälsningar 
Alf Jönsson

Naturligtvis inser jag att det inte finns något annat svar att avge från arbetsgivarens sida. Jag tror inte heller att vård kommer att vägras pga patienters religiösa övertygelser, men jag tycker att det är obehagligt att bli behandlad av en läkare som så uppenbart anser att jag har tomtar på loftet. En sådan inställning hos en av parterna i ett möte borgar inte för ett givande utbyte och inte för en förtroendefull relation heller. Alltså, så länge det finns alternativ att välja, så väljer jag dem.

Inga kommentarer: