torsdag, mars 30, 2017

En motion till kyrkofullmäktige

Idag har vi lämnat in en motion till kyrkofullmäktige i Kalmar:

År 2009 tog Svenska kyrkan beslut om att viga par oavsett kön till äktenskap och 2013 fattades beslutet att församlingar och stift skulle hbt-certifieras. Som ett led i detta startades ett projekt i Växjö stift för att öka kompetens och möjliggöra reflektion kring mångfald, hbtq (homo, bi, trans och queer) och normer hos medarbetare och förtroendevalda. Tillsammans med Sensus studieförbund och EKHO (ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer) har en process tagits fram som ger församlingar och pastorat möjligheten att öka sin kompetens och att få ta emot märkningen Regnbågsnyckeln. Södra Ölands pastorat är ett av pilotpastoraten.

Regnbågsnyckelns mål är att hbtq-personer ska känna trygghet i församlingarna. En församling eller ett pastorat som tilldelats Regnbågsnyckeln har genom medarbetare och förtroendevalda genomgått processen för Regnbågsnyckeln och förväntas efter processen ha kompetens kring inkludering och hbtq. Processmodellen består av föreläsningar, studiecirklar och visionsarbete utifrån boken Så att jag kan komma in. Boken är ett samtalsmaterial kring normer, hbtq och kristen tro som är skriven av Erik Andersson och Frida Ohlsson Sandahl och utgiven av Riksförbundet EKHO. I boken finns fem livsberättelser från kristna hbtq-personer som delar sina erfarenheter. Till livsberättelserna finns sju samtalsteman, exempelvis identitet, bibelsyn och bemötande.

HBTQ-kompetens i kyrkan
Processmodellens logotype
där de samverkande
aktörerna framgår.

Vi anser att det är mycket viktigt att kyrkan arbetar med mångfald och inkludering och har kompetens i bemötandefrågor. Det gäller både anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Att mötas och samtala i studiecirkelform är en god grund för demokrati och ger också möjligheter till fördjupad insikt såväl i den kristna tron och dess teologi som i ens egna förutfattade meningar. Vi är övertygade om att Kalmar pastorat med dess fem församlingar och verksamheter har en god grund i sammanhanget att bygga vidare på och ser möjligheter för Kalmar att genom Regnbågsnyckeln lyfta arbetet ännu mer. I Kalmar ska kyrkan se till att alla kan komma in! Dessutom anknyter Regnbågsnyckeln mycket väl till de nyligen framlagda framtidsbilderna för Växjö stift. Kanske är det allra mest uppenbart när det gäller punkten I" Växjö stift finns gudstjänstgemenskaper där alla känner sig välkomna" under rubriken Gudstjänst att längta till.

Vi föreslår därför att kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat​ beslutar
  • att uppmuntra samtliga fem församlingar att genomföra ovanstående process så att märkningen Regnbågsnyckeln kan tilldelas, samt
  • att anslå erforderliga medel i kommande budgetarbete.
Kalmar den 30 mars 2017
Birgitta Axelsson Edström och Gunnar Thorbert

Inga kommentarer: