fredag, augusti 17, 2018

Klimatet - en ödesfråga


Debattartikel publicerad i Barometern den 17 augusti 2018 och i Östra Småland 20 augusti 2018
Ingen med förståndet i behåll kan undgå att förstå att vår värld lever farligt. Efter den här sommaren där extremvädret har drabbat även oss i Kalmartrakten med en kombination av torka och mycket höga temperaturer så har vi fått en försmak av vilken eländig båt vi har försatt oss i. Klimathotet är i högsta grad verkligt och måste hanteras. Det är tydligt att det idag går alldeles för långsamt och att det görs för lite för att vi ska kunna uppnå resultat. En feministisk miljöpolitik identifierar de strukturer som orsakat den situation vi är i idag. Med den vetskapen i bagaget kan vi göra något åt framtiden.

Vår politik utgår från alla människors lika värde och betonar samtidigt vikten av global solidaritet. De miljöproblem som idag hotar våra ekosystem, den biologiska mångfalden och mänskligheten har sitt ursprung i de ekonomiska strukturer vi skapat där de ekonomiska medlen värderas högre än jordens resurser. Vi borde veta bättre!

Feministiskt initiativ ser dessa utmaningar och vill driva en politik som möjliggör en framtid även för kommande generationer. Det finns mycket att åtgärda, och det är förhållandevis enkelt, åtminstone enklare än att återskapa en jord som vi till slut helt har förstört. Självklart är det ett globalt problem, men vi måste göra vår del. Vi vill införa ett konsumtionsmål för Sverige där målet är nettoneutrala koldioxidutsläpp till år 2040. Idag tas endast de utsläpp som sker inom Sveriges gränser i beaktning, trots att vi konsumerar mer än någonsin och produktionen ofta sker i andra länder. Det är dags att leva upp till det ansvar vi har!

Vi vill att vårt gemensamma pensionskapital i AP-fonderna som idag investeras i flera av de största fossila bolagen i världen istället läggs på hållbara fossilfria investeringar. Vi vill vidare aktivt understödja utvecklandet av nya modeller för energiförsörjning. Vi kan om vi vill!

För ett solidariskt samhälle som är tillgängligt för alla invånare måste kollektivtrafiken byggas ut och göras attraktiv. Dock har flyget en särställning. Flygresorna står för en stor del av de koldioxidutsläpp som svenska invånare orsakar. En ny flyglinje från Kalmar till Frankfurt är i det perspektivet ett självmål. En särskild flygskatt kan däremot bidra till att minska flygandet samt se till att flyget i större mån bär sina egna kostnader.

Skyddet av biologisk mångfald och kulturlandskap måste stärkas bland annat genom sänkta krav på medfinansiering för statliga bidrag till lokalt initierade miljöskydds- och klimatomställningsprojekt i gles- och landsbygdskommuner. Vi har en livsmiljö att bevara, inte bara för oss människor utan även för djur och växter. Vi i Kalmarsundsregionen måste både kunna och vilja göra de åtgärder som krävs. Viljan har vi, men vi måste förändra regelverket så att resurser kan frigöras.

Klimatförändringen är en av vår tids allra största utmaningar. Därför bör samtliga politiska beslut på alla nivåer kontrolleras så att de ligger i linje med klimatmål och miljölagstiftning. Det är vår uppgift att vårda Moder Jord, inte förråda henne. Hon måste kunna ta emot kommande generationer och erbjuda dem samma vackra livsmiljö som vi en gång fick. Låt oss tillsammans se till att det blir så!

Birgitta Axelsson Edström, Andréa Berg och Kerstin Ljungberg
Feministiskt initiativ Kalmar


Inga kommentarer: