fredag, augusti 16, 2013

Kyrkoval snart!

15 september 2013 är det kyrkoval. Man röstar och väljs in till tre nivåer; kyrkomöte, stiftsfullmäktige och lokala kyrkofullmäktige. Svenska kyrkans verksamhet som samfund regleras i lag, och där framgår att dess organisation ska vara demokratisk vilket gör valprocessen nödvändig. Ett stort antal nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet. Ett litet fåtal är knutna till ett politiskt parti. Övriga är som vi i Vänstern i Svenska kyrkan helt fristående. Det är intresset för kyrkan och dess verksamhet som förenar oss.

Svenska kyrkan har en viktig funktion att fylla i samhället, framför allt som en röst för de svaga och utsatta och som praktiska utförare av det kristna kärleksbudskapet som omfattar solidaritet och omsorg om alla människor. Vänstern i Svenska kyrkan vill betona just detta.Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle där människor kan mötas över gränserna. Vi anser det självklart att Svenska kyrkans tillgångar ska hanteras etiskt försvarbart och aldrig investeras i sammanhang som omfattar vapen, tobak eller alkohol. Vi arbetar för en hållbar utveckling vilket betyder att Svenska kyrkan ska vara en förebild i miljöarbetet samt verka för rättvisa villkor. Vi vill att kyrkan är Kristi kropp på jorden vilket betyder att vi aktivt ska ta ställning mot orättvisor var de än visar sig. Det handlar bland annat om att det inte ska finnas några skillnader mellan mäns och kvinnors värde, att människor är lika mycket värda oavsett tro, etnicitet, sexuell orientering eller ställning i samhället. Mänskligheten och jorden är delar av samma skapelse och ska vårdas, inte utnyttjas och förrådas.

Jag uppmanar alltså alla som är medlemmar i Svenska kyrkan att utnyttja sin rösträtt. Av erfarenhet vet vi nämligen att de enda som tjänar på låga valdeltaganden är de antidemokratiska krafterna, och kampen mot dem är gemensam för oss andra nomineringsgrupper. Det handlar helt enkelt om omsorg om kyrkans framtid som en öppen och levande folkkyrka för alla.

Vill Du dessutom att kyrkan ska dras åt vänster och att rättvisa och kamp mot orättvisor är viktiga delar i kyrkans verksamhet, så lägg Din röst på Vänstern i Svenska kyrkan. Läs mer på Vänstern i Svenska kyrkans hemsida

Birgitta Axelsson Edström

Aktivt kristen sedan länge och företrädare för Vänstern i Svenska Kyrkan, Växjö stift

Inga kommentarer: