torsdag, oktober 14, 2010

Istället för presskonferens...

Eftersom jag är förhindrad att ha en presskonferens i morgon på förvaltningen med deltagande tjänstemän (förvaltningschefen är tyvärr inte på plats heller) kommer här några kommentarer kring dagens ärenden och beslut.


Idag har vi hanterat budgetförutsättningarna. Då årets budgetprocess blir oerhört koncentrerad till ett par månader (kf tar beslut i december och det centrala budgetarbetet har endast introducerats i majoritetsgruppen) blir det en ”bråttomhantering” av nämndernas önskemål och behov. Jag är glad att vi har kunnat komma till detta första delbeslut i oktober. Det betyder att våra önskemål angående kultur- och fritidsområdet kommer i relativt god tid till stadshuset för beredning.

Nämnden fattade beslut enligt förvaltningens förslag med tillägget att äska om ytterligare 200 000 kr i driftsbudget för fritidsgårdarna (allmän resursförstärkning) utöver de 500 000 kr som finns i förslaget och som riktar sig till jämställdhetsåtgärder. Oppositionen hade fem yrkanden som samtliga röstades ned. Då oppositionen enbart hade fyra ledamöter på plats (en ordinarie och tre ersättare) var det svårt för dem att få gehör för förslag som inte rimmar med den rödgröna majoritetens vilja. Jag kan dock kommentera några av förslagen:

  • Oppositionen anser inte att arrangemangen Världens Musik och Festningen (delar av Kalmar Stadsfest) behöver ytterligare 300 000 kr för att klara kvaliteten från och med 2011. Istället yrkade man på 100 000 kr mindre. Vi kan konstatera att oppositionen inte värderar ett levande kulturarrangemang lika högt som vi i majoriteten. Utan hög kvalitet på Världens Musik och Festningen riskerar Stadsfesten att bli betydligt fattigare och sakna en kvalitets- och mångfaldsdimension. Med nuvarande ekonomiska ramar blir arbetssituationen och arbetsuppgiften orimlig för den personal som planerar och genomför arbetet. Vi vill att ungdomarna ska ha en dag med hög kvalitet samt att människor ska få möta annan musik än RixFM-festival. Inget ont om stadsfesten i övrigt, men vill vi ha bredd, kvalitet och mångfald krävs resurser. 300 000 kr kan ge oss den möjligheten.
  • Oppositionen vill sakta ner takten i utvecklingen av ett kulturcentrum på Tullslätten. Det blir konsekvensen av oppositionens yrkande i det fall att en nybyggnation inte kommer till stånd enl den utredning som nu föreligger.
  • Vi har beslutat om att ansöka om medel för att Monokroms deltagaravgifter ska ligga på samma nivå som Kulturskolans. Motiven finns väl beskrivna i nämndens sammanträdeshandlingar, men inte sjutton hjälpte det. Oppositionen avser att istället höja Kulturskolans avgifter, dvs dubblera dem. Det leder till utestängning av deltagare och elever som av ekonomiska skäl inte kan delta i undervisningen. När man, som Björn Brändewall (FP) ser Monokrom som ”en minuspost i kommunens ekonomi” så är det nog lätt att lägga sådana förslag. Vi i majoriteten inser däremot att en levande kommun behöver kreativa ungdomar och avser därför att stödja kulturverksamhet som riktar sig till barn och unga och vill inte ha onödiga hinder i form av höga avgifter. Det ska självklart inte vara så att det är barn vars föräldrar har dåligt med pengar som tvingas välja bort kulturutövning. Men som sagt, där är vi helt oense.
  • Oppositionen vill öronmärka delar av ett ökat anslag till biblioteket. Vi i majoriteten anser att det är bibliotekets sak att hantera ökade anslag (vilket biblioteket behöver) och att vi inte ska gå in och detaljstyra eller sätta gränser för hur medlen fördelas. Vi har full tilltro till att de professionella på biblioteket under bibliotekschefens ledning kan utforma sin detaljbudget på ett rimligt och riktigt sätt utan tvångströja från oss som är lekmän. Det är så som vi under en lång rad av år har hanterat vår interna budgetprocess och så avser vi att fortsätta. Klåfingrig högerpolitik har vi nog av.

Sammantaget begär nämnden utökade driftsanslag med 16 miljoner år 2011, 42,3 miljoner år 2012 samt 27,5 miljoner 2013. Jag vill, utan att förminska andra satsningars betydelse, särskilt nämna satsningen på Idrottens Hus som en utvecklingsfaktor för kommunen i sin helhet. Där finns stora möjligheter för vårt föreningsliv att tillsammans stärka varandra, att öka kompetensen inom idrott och hälsa och att engagera fler barn och unga inom idrotten. Även idrottsturismen stärks genom denna satsning. Även utökade medel till föreningslivet på 1,5 miljon från och med 2011 är en satsning som gynnar det ideella och oerhört viktiga arbetet. Självklart finns satsningar på Racketcenter och utbyggda omklädningsrum på Gröndal för IFK Kalmar med i budgetpaketet. På investeringssidan finns önskemål om 7,7 miljoner för 2011, 12 miljoner 2012 och 55 miljoner 2013 och innefattar nytt klubbhus för Kalmar Södra, ombyggnation av Fredriksskans, ny sporthall i centrala Kalmar, ny idrottsplats i Ljungbyholm samt redan nämnda Idrottens Hus.

Nu återstår bara att vänta och hoppas att kommunfullmäktige i december resonerar klokt och beviljar oss medel till alla dessa satsningar. Ska vi ha en levande kommun måste även kulturen och fritiden vara med på banan :-)

Inga kommentarer: