fredag, mars 27, 2009

Gårdagen

Gårdagen gick åt till styrelsemöte i Kalmarsunds gymnasieförbund. Nåja, inte hela dagen, men väl tiden mellan 13 och 1820. Sista timmarna bestod styrelsen av ett pinsamt litet antal trogna politiker som inte hade något annat för sig denna kväll. Det hade egentligen jag, men det fick jag avstå från. Man kan inte gå på ett annat möte, och dessutom komma en halvtimme för sent, med någon behållning när man har suttit på häcken i över fem timmar innan.

Det finns faktiskt möten som kan vara intressanta i fem timmar. Det händer när de är ordentligt planerade och förberedda. Motsatsen rådde igår. När man dessutom från ordförandens sida ändrar punkter på dagordningen vid sittande bord från anmälningsärende till beslutsärende så har det gått alldeles för långt med sammanträdeskaoset. Det måste bli en ändring, annars är uppdraget omöjligt att fullfölja med respekt för de demokratiska processerna. Vi har lämnat synpunkter på oredan med handlingar och dagordningar, saknade missiv och saknade beslutsformuleringar, ej signerade beslutsunderlag och felaktiga protokoll. Ordföranden måste ta sitt ansvar, men han kanske ser det som en fördel att ledamöterna inte kan orientera sig. Jag har mina misstankar. Igår var det hur som helst värre än vanligt. Ta bara ärendet om den nya lärarutbildningen:

Kalmarsunds gymnasieförbund skulle avge remissyttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning. Önskvärt vore naturligtvis om förbundet även yttrade sig över betänkandet Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Det sistnämnda är i högsta grad relevant för framtidens gymnasieskola. I det redovisade förslaget till yttrande berördes dock, enligt vad som framgår i texten, enbart det förstnämnda trots att styrelsen vid sammanträdet 26 februari angav att yttrande skulle avlämnas över båda betänkandena. Det hade man tydligen missat, glömt eller sorterat bort.

Förslaget till yttrande var på flera sätt märkligt. Dels fanns ingen underskrift av ansvarig tjänsteman, dels fanns inget missiv. Det vi fick med sammanträdeshandlingarna (i ett extra utskick den 24 mars två dagar före sammanträdet eftersom det var "problem med kopieringen"??) var en kopia på en handling som av allt att döma har använts i något annat sammanhang då textställen var markerade med överstrykningspenna. Det fanns ingen sammanfattning av betänkandet bilagd och arbetsprocessen bakom förslaget var inte kommenterad. Dessutom är texten densamma som det förslag den borgerliga gruppen lade fram vid Kalmar kommunstyrelses sammanträde häromveckan. Det kan med mycket stor sannolikhet betyda att texten inte i något avseende har kommunicerats med förbundskontorets professionella personal, vilket i sig vore en misstroendeförklaring och något vi å det bestämdaste ifrågasätter. Ett remissyttrande ska naturligtvis beredas av professionella tjänstemän. I annat fall blir innehållet bristfälligt vilket vi ser i det här fallet. Skulle yttrandet gå iväg som gymnasieförbundets officiella remissvar drar det ett löjets skimmer över förbundets professionalitet och det tänker vi inte medverka till. Det framkom vid sammanträdet att yttrandet i sin helhet hade skrivits av en C-märkt styrelseledamot. Hon föredrog dessutom ärendet. Jag hade alltså helt rätt i mina misstankar.

Processen som har föregått yttrandeförslaget kunde vi således inte ställa oss bakom. Inte heller innehållet håller måttet. Istället önskar vi en kvalificerad genomgång av betänkandet och kommentarer kring de punkter som vi ställer oss kritiska till. Det handlar bland annat om
  • återgången till ett gammalt tänkesätt kring skolans utveckling och uppdrag
  • avsaknaden av problematisering av lärares framtida kompetens
  • de icke-kontextuella beskrivningarna av andra länders utbildningssystem vilka leder till ytliga och ogrundade förändringsförslag
  • den alltför snäva, fragmentariska och därmed vetenskapligt bristande bakgrundsbeskrivningen av utredningsområdet
  • tillbakagången till ettämneslärare och traditionella ämneskombinationer i övrigt
  • detaljstyrningen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (dagens allmänna utbildningsområde) vilket försvårar individ- och kontextanpassning

Då tiden för remissen går ut den 30 mars föll det på sin egen orimlighet att ge förbundskontoret i uppdrag att formulera ett yttrande som tillgodoser dessa krav den 26 mars. Därför yrkade vi från V, S och MP istället att styrelsen skulle avstå från möjligheten att avlämna ett yttrande. Självklart blev vi nedröstade.

Så går det till år 2009 när man ska fatta kvalificerade beslut i en politisk instans som styrs av av en i bävergänget "Dom kallar oss Mauds". De struntar fullständigt i sina tjänstemän och den professionalitet de besitter. Snacka om nonchalans och bildningsförakt. Och de kallar oss flummare på utbildningsområdet. Suck. Dubbelsuck.

Inga kommentarer: